Tag Archives: Performance appraisal

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Shareการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximization of Human Utilization) ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal: P.A.) หมายถึง ความพยายามอย่างเป็นระบบในการวัดผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนเป็นทางการ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ จากคำจำกัดความดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมุ่งที่ผลงานของบุคคล (Personal Performance) โดยจะต้องมีการวัดผลงานที่บุคคลทำได้ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทำให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลของทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับคำว่า “กระบวนการเชิงระบบ” ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ การวัดผลในเรื่องของการทำงาน การประเมินทำโดยบุคคล มีผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยใช้แบบฟอร์มเป็นสื่อ การประเมินมีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานอย่างแน่นอน การประเมินต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่อง … Continue reading

Posted in Human resources, SaaS eValuasi, eValuasi software | Tagged , , , , , | Comments Off

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

Share—การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ผู้บริหารใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่า พนักงานปฏิบัติงานได้ในระดับใด เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงานเพื่อทำให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อที่จะหามาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานที่แน่นอนและมีระบบสำหรับการบริหารงานบุคคล 1.1 การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ (Promotion) 1.2 การโอนโยกย้าย ลดตำแหน่ง และการออกจากงาน (Transfer Demotion and Separation) 1.3 การขึ้นเงินเดือน (Salary Increase) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำ ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะปรับปรุงการควบคุมบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานให้มีความสำนึกในหน้าที่มากยิ่งขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง เพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบวิธีการทำงาน และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงวิธีเลือกสรรบุคคลเข้าทำงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อเป็นการประเมินให้เห็นประสิทธิภาพโดยส่วนรวมของโครงการพัฒนาการบริหาร ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนตำแหน่งงานในบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลพนักงาน เป็นการตอบแทนความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมภายใน คือเมื่อทำงานได้สำเร็จก็จะได้รับผลตอบแทนมากตามผลงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นและผลักดันให้มีการสอนงานของผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน … Continue reading

Posted in Human resources, SaaS eValuasi, eValuasi software | Tagged , , , , | Comments Off