Tag Archives: Maximization of Human Utilization

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Shareการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximization of Human Utilization) ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal: P.A.) หมายถึง ความพยายามอย่างเป็นระบบในการวัดผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนเป็นทางการ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ จากคำจำกัดความดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมุ่งที่ผลงานของบุคคล (Personal Performance) โดยจะต้องมีการวัดผลงานที่บุคคลทำได้ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทำให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลของทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับคำว่า “กระบวนการเชิงระบบ” ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ การวัดผลในเรื่องของการทำงาน การประเมินทำโดยบุคคล มีผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยใช้แบบฟอร์มเป็นสื่อ การประเมินมีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานอย่างแน่นอน การประเมินต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่อง … Continue reading

Posted in Human resources, SaaS eValuasi, eValuasi software | Tagged , , , , , | Comments Off