Tag Archives: evaluate form

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

Share—การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ผู้บริหารใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่า พนักงานปฏิบัติงานได้ในระดับใด เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงานเพื่อทำให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อที่จะหามาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานที่แน่นอนและมีระบบสำหรับการบริหารงานบุคคล 1.1 การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ (Promotion) 1.2 การโอนโยกย้าย ลดตำแหน่ง และการออกจากงาน (Transfer Demotion and Separation) 1.3 การขึ้นเงินเดือน (Salary Increase) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำ ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะปรับปรุงการควบคุมบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานให้มีความสำนึกในหน้าที่มากยิ่งขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง เพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบวิธีการทำงาน และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงวิธีเลือกสรรบุคคลเข้าทำงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อเป็นการประเมินให้เห็นประสิทธิภาพโดยส่วนรวมของโครงการพัฒนาการบริหาร ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนตำแหน่งงานในบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลพนักงาน เป็นการตอบแทนความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมภายใน คือเมื่อทำงานได้สำเร็จก็จะได้รับผลตอบแทนมากตามผลงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นและผลักดันให้มีการสอนงานของผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน … Continue reading

Posted in Human resources, SaaS eValuasi, eValuasi software | Tagged , , , , | Comments Off