Welcome to Nativesoft Web Site

แบบฟอร์มการประเมินพนักงานออนไลน์

performance appraisal software

บริษัท เนทีฟซอฟท์ จำกัด

เราเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ

 • พัฒนาระบบงานทางด้านธุรกิจภายในองค์กร
  • ระบบงานฝ่ายบุคคล
  • ระบบงาน workflow
  • ระบบ Document management
  • Intranet ในองค์กร
 • พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
 • ดูแลบำรุงรักษาระบบ
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
  • eValuasi Package ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  • SaaS eValuasi  เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์
 • พัฒนา Mobile Application
Posted in Activity | Tagged , , , , , , , | Comments Off

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

—การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คือ กระบวนการที่ผู้บริหารใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่า พนักงานปฏิบัติงานได้ในระดับใด เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงานเพื่อทำให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 1. เพื่อที่จะหามาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานที่แน่นอนและมีระบบสำหรับการบริหารงานบุคคล
  1.1 การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ (Promotion)
  1.2 การโอนโยกย้าย ลดตำแหน่ง และการออกจากงาน (Transfer Demotion and Separation)
  1.3 การขึ้นเงินเดือน (Salary Increase)
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำ ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
 3. เพื่อที่จะปรับปรุงการควบคุมบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานให้มีความสำนึกในหน้าที่มากยิ่งขึ้น
 4. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง
 5. เพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบวิธีการทำงาน และอุปกรณ์ในการทำงาน
 6. เพื่อปรับปรุงวิธีเลือกสรรบุคคลเข้าทำงาน
 7. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานมากขึ้น
 8. เพื่อเป็นการประเมินให้เห็นประสิทธิภาพโดยส่วนรวมของโครงการพัฒนาการบริหาร

ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 1. เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนตำแหน่งงานในบริษัท
 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลพนักงาน เป็นการตอบแทนความรู้ความสามารถของพนักงาน
 3. เพื่อรักษาความเป็นธรรมภายใน คือเมื่อทำงานได้สำเร็จก็จะได้รับผลตอบแทนมากตามผลงาน
 4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นและผลักดันให้มีการสอนงานของผู้บังคับบัญชา
 5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน
 6. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
 7. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ กติกา ข้อบังคับของบริษัท
 8. เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผู้บังคับบัญชา
 9. เพื่อเป็นการทดสอบความเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาว่ามีความยุติธรรมมากน้อยเพียงใด

ประโยชน์ต่อพนักงาน

 1. พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและองค์การ
 2. พนักงานทราบว่าหน่วยงานต้องการความรู้ความสามารถด้านใดบ้างจากพนักงาน
 3. พนักงานได้รู้ฐานะของตนเองว่าเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่หรือไม่
 4. พนักงานสามารถทราบถึงบุคลิกของผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
 5. เป็นหลักประกันความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง
 6. พนักงานมีความรู้ในคุณค่าของตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานของตนเองได้

ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา

 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
 3. ใช้เป็นเครื่องมือในการให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ใช้เป็นเครื่องมือในการให้สายความก้าวหน้าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 5. ทำให้ผู้บังคับบัญชารู้ถึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

ประโยชน์ต่อบริษัท

 1. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
 2. เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นหลักประกันให้กับพนักงานทุกคนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทอย่างยุติธรรม
ที่มา: รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์
Posted in Human resources, SaaS eValuasi, eValuasi software | Tagged , , , , | Comments Off

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximization of Human Utilization) ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal: P.A.) หมายถึง ความพยายามอย่างเป็นระบบในการวัดผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนเป็นทางการ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้

จากคำจำกัดความดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมุ่งที่ผลงานของบุคคล (Personal Performance) โดยจะต้องมีการวัดผลงานที่บุคคลทำได้ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทำให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลของทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับคำว่า “กระบวนการเชิงระบบ” ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. การวัดผลในเรื่องของการทำงาน
 2. การประเมินทำโดยบุคคล มีผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยใช้แบบฟอร์มเป็นสื่อ
 3. การประเมินมีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานอย่างแน่นอน
 4. การประเมินต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มที่สำคัญประการหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัตงาน คือ การขยายขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นที่ผลของการทำงานไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

ที่มา: การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รองศาตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
รองศาราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Posted in Human resources, SaaS eValuasi, eValuasi software | Tagged , , , , , | Comments Off